Location
Holmen Fjordhotell, Nesbru in Asker, Norway
Date
25th and 26th of April 2019
Speakers
6 inspirational speakers
Seats
300 People

Give life to education. Learning together, living together.

 

​You are invited to share, to learn, and to create in a conference devoted ​to envisioning and inspiring the future education of youth.

 

​​​Hosts:
UngInvest AIB school, Buskerud County
​​​​The Taos Institute
​​​​Norwegian University of Science and Technology

 

We know that:
• Teachers and school leaders devote themselves with enthusiasm to providing rich and effective learning experiences.
• ​Parents, government officials, and concerned citizens are invested in education for excellence.

 

And yet:​
• Students are seldom enthusiastic about school; they are often bored or resistant.
• Students don’t find their interests represented in standardized curricula.
• Exams and grades contribute to a climate of stress and fear.
• Students who perform poorly become alienated and drop out.
• Competition is divisive.
• Many students cease to attend school at all.
• Bullying is commonplace and contributes to the atmosphere of fear.
• Top-Down policies stifle innovative teaching.
• Traditional subjects of study make little place for pressing social issues.

 

The Conference Challenge:
​By sharing experiences and ideas, can we co-create a vision of schooling in which students are motivated and inspired, relationships are thriving, learning is effective, innovation is continuous, and there is a close relationship between schools and the surrounding world? Can we provide concrete examples, and develop realistic routes to these ends?

 

Participants:
While the conference will be especially relevant for educators – including teachers, administrators and academics – the invitation is open wide. The experiences and insights of policy makers, parents, and even our young students are invaluable. High profile speakers will also be invited to share their knowledge and wisdom.

Since 2011 YouthInvestAIB have an agreement with TRH Crown Prince Haakon and Crown Princess Mette-Marit´s Foundation in Norway. From 2016 Youth Invest AIB also have support from the Egmont Fonden in Denmark. Their support gives us opportunity to make this conference together with our young learning colleagues. They will take part in the conference and do workshops etc.

Last autumn 2017 did Ashoka choose YouthInvest AIB as a Change maker school, and everybody in Ashoka’s worldwide network is invited.

NO//

Gi liv til utdanning. Lære sammen, leve sammen.

Du er invitert til å dele, lære og skape på en konferanse viet til å se og inspirere framtidens utdanning for ungdom

Vertskap: UngInvest AIB, Taos institutt, NTNU.

 

Vi vet at:

 • Lærere og skoleledere entusiastisk vier seg til å tilrettelegge for rike og effektive læringserfaringer.
 • Foreldre, myndigheter og aktive medborgere investerer for å skape best mulig utdanning.

 

Og på tross av dette:

 • Elever er sjeldent entusiastiske i forhold til skolen, de kjeder seg ofte og viser motstand mot den.
 • Elever finner ikke deres interesseområder representert i lærerplanen.
 • Eksamener og karakterer skaper stress og frykt.
 • Elever som gjør det dårlig blir fremmedgjort og dropper ut.
 • Konkurransen segregerer elevene.
 • Mange elever er ikke på skolen i det hele tatt.
 • Det er mye mobbing og dette skaper fryktkultur.
 • Detaljstyring fra toppen stopper innovativ undervisning.
 • Tradisjonelle fag gir liten plass til aktuelle sosiale forhold.

 

Konferansens utfordring:  

Ved å dele erfaringer og ideer kan vi samskape et nytt syn på skole der elever er motivert og inspirert, relasjoner blomstrer, læringen er effektiv, innovasjonen går kontinuerlig og det er et nært forhold mellom skolene og omgivelsene rundt? Kan vi skape konkrete eksempler og finne realistiske måter å nå disse målene?

 

Deltakerne:

Selv om konferansen vil bli spesielt relevant for utdanningspersonal, inkludert lærere, administratorer og akademikere er invitasjonen helt åpen. Erfaringene og innsikten til beslutningstakere, foreldre og våre elever/studenter er helt uvurderlig. Internasjonalt anerkjente forelesere blir invitert å dele kunnskap og visdom.

Siden 2011 har UngInvest AIB hatt en samarbeidsavtale med Kronprinsparets fond i Norge. Fra 2016 har UngInvest AIB hatt støtte fra Egmontfondene i Danmark. Deres støtte gjør oss i stand til å invitere til denne konferansen sammen med våre yngre læringskollegaer. De vil ta aktiv del i konferansen og delta på workshops og lignende.

Høsten 2017 ble UngInvest AIB valgt ut som en av tre norske changemaker skoler i Norge og alle i Ashokas verdensomspennende nettverk er invitert.

The hosts of The Third International Learning Festival:

Want to know more about UngInvestAIB?

Read more about our international partner The Taos Institute:

Read more about our partner NTNU:

Follow us on Facebook

We are part of the World Appreciative Inquiry Conference 2019 – Nice, 19 – 22 March.

Movies from previous Internatioinal Learning Festival at Roskilde: "Children and Youth on the Edge"

Working together...

...to give life to education

Collaborating Institutions

With the Support of

The event starts in...

Book your seat today