Keynote Speakers

David Giles

Professor in Educational Leadership and Management

College of Education, Psychology and Social Work
Flinders University
Adelaide, South Australia

Professor David L. Giles taught in elementary and secondary schools prior to teaching and researching Educational Leadership and Management and Teacher Education in universities across New Zealand, Australia and China.

Abstract:

Day 1 Relational sensibilities in Education
The teacher-student ‘relationship’ is critical to the nature of educational experiences. When this relationship is explored as a ‘phenomenon’ within everyday accounts of relating, taken-for-granted meanings and shared understandings can be identified. Central to these phenomenological understandings is the presence and influence of ‘relational sensibilities’ inherent within our experiences. Exploring the expression and movement of relational sensibilities within specific learning experiences provides an alternative perspective on what it means ‘to be together’ relationally.

Day 2 Relational leading in Education
In this session, I describe characteristics of ‘Relational Leadership’ from a phenomenological perspective along with a range of professional development activities designed to provoke a concern for leadership that is relational. Leadership is always relational; alternatively, relationships are the essence of leadership. This is true for organisational leadership as it is for teacher-leadership. Despite this, the dominant discourse within many of our educational systems still seems to be fixated on the development of managers rather than leaders. I argue that what is needed is a greater understanding of ‘relational leadership’ and the possibilities and opportunities central to this form of leadership. Invariably, any reconsideration of ‘how we are’ relationally with others, as leaders, teachers and students, can lead to a deepening sense of humanity on one hand as well as the emergence of a life-centric wisdom in practice.

Recently published book entitled:

Relational Leadership in Education: A phenomenon of Inquiry and Practice (Routledge, 2018/19)

Notes from the book:
When is leadership not relational?
When is education not relational?
When is life not relational?

Relationships always matter to our living, educating and leading.
Relational Leadership in Education considers this ‘Relational Leadership’ within the context of
education, critiquing the current ideological ‘context’ and contemporary understandings of its
influence. Employing a phenomenological approach, this book explores the relational nature of
education, Relational Leadership and the organizational culture to provide a more sophisticated
exploration of practice-based wisdom. It offers an extensive range of activities for
further thinking on the experiential nature of Relational Leadership, grouped around a number of
themes: Relational Leadership and sensibilities; organizational culture; professional
development; curriculum, pedagogy and assessment; and the reconstruction of a postgraduate
Educational Leadership and Management programme for experienced, emergent and aspiring
leaders.
‘Relational Leadership’ is not about describing yet another style of leadership but rather about a
relational way of being in leadership that utilizes refined relational sensibilities. ‘Relational
Leadership’ is also a reminder of what is critical in a leader’s practice – leadership is always
relational, and relationships are the essence of leadership.

NO//

David Giles

Professor i Utdanningsledelse og ledelse.

 

College of education, psykologi og sosialt arbeid.

Flinders Universitet

Adelaide, Australia

Professor David L. Giles underviste i grunnskole og ungdomsskole før han startet med undervisning og forskning på utdanningsledelse, ledelse og lærerutdanning ved Universiteter på New Zealand, Australia og Kina.

Han har nylig utgitt en bok kalt: Relational leadership in education: A phenomenon of inquiry and Practice (Routlegde, 2018/19)

Tema i boken:

Når er ledelse ikke relasjonell?

Når er utdanning ikke relasjonell?

Når er livet ikke relasjonelt?

Relasjoner betyr mye for våre liv, utdannelse og ledelse. Relasjonell ledelse i utdanning betrakter denne relasjonelle ledelsen innen konteksten av utdanning og kritiserer den nåværende ideologiske kontekst og nåværende forståelse av dens innflytelse. Ved å bruke en fenomenologisk tilnærming, utforsker denne boka den relasjonelle naturen til utdanning, relasjonell ledelse og organisasjonskulturen som kan gi en mer sofistikert utforskning av praksisbasert visdom. Boka gir mange ulike muligheter til å tenke og utvikle erfaringer innenfor relasjonell ledelse på ulike temaer som relasjonell ledelse og følsomhet, organisasjonskultur, profesjonell utvikling, pedagogikk og evaluering samt rekonstruksjon av en videreutdanning innen utdanningsledelse og ledelseprogram for erfarne, kommende og fremadstormende ledere.

Relasjonell ledelse beskriver ikke en ny lederstil men heller en relasjonell væremåte i lederstilen hvor en bruker relasjonell følsomhet. Relasjonell ledelse er også en påminner om hva som er kritisk i en leders praksis- lederskap er alltid relasjonelt og relasjoner er essensen av lederskap.

Phone
+61 8 82015187
Address
Education Building (4.61) GPO Box 2100, Adelaide 5001, South Australia
Mail
david.giles@flinders.edu.au

Kenneth Gergen

Professor at the TAOS Institute

School systems of today are deeply divisive, both in the classroom and in their effects on society. Exclusion and alienation can largely be tied to two longstanding assumptions: that schools can function like well planned machine systems, and these systems are made up of individual participants. Such assumptions are challenged by the emerging appreciate the relational origins of knowledge, values, and human well-being. With these challenges new and exciting vistas of education emerge.

—-

Professor Kenneth J. Gergen. is a founding member and President of the Taos Institute, and a Senior Research Professor at Swarthmore College. He has served as president of two divisions of the American Psychological Association, and as the Associate Editor of both the American Psychologist, and Theory and Psychology. Gergen has been a major contributor to social constructionist theory and organizational change practices. Among his major works are Realities and relationships, soundings in social constructionThe Saturated Self; An invitation to social construction; and most recently, Relational being, beyond self and community. Gergen’s work has received numerous awards, including fellowships, foundation awards, and honorary degrees in both Europe and the U.S.

Abstract:

Education in a Liquid World: The Relational Imperative   

We live in a world of an ever accelerating flow of information, ideas, values, and innovation. Yet, our educational systems remain largely fixed to assumptions both obsolete and now injurious. In charting a new course for education it is essential to focus on the relational source of knowledge and values, along with means of enriching relational process. Implications for pedagogy, curricula, and evaluation will all be considered.

NO//

Kenneth Gergen

Professor ved Taos Institutt

Dagens skolesystem er dypt segregerende, både i klasserommet men og i forhold til effekten det har på samfunnet. Utestenging og fremmedgjøring kan knyttes til to antakelser: at skoler kan fungere som velfungerende maskiner og at disse maskinene består av individuelle deltakere. Disse antakelsene blir utfordret av den voksende anerkjennelse av det relasjonelle opphav til kunnskap, verdier og menneskelig velferd. Denne nye forståelse bringer inn nye og spennende muligheter i utdanningssystemet.

Professor Kenneth J. Gergen er en av grunnleggerne og nå president av Tao Instituttet samt styreleder. Han er Professor i psykologi ved Swarthmore College. Gergen har vært president i to perioder i den amerikanske psykologforening og vært assosiert redaktør av både American Psychologist, og Theory and Psychology. Gergen har vært en av hovedbidragsyterne til sosialkonstruktivistisk teori og endringsarbeidet i organisasjonspsykologien. Blant hans hovedverk er Realities and relationships, soundings in social construction; The Saturated Self; An invitation to social construction; An Invitation to Social Construction; og i det senere, Relational being, beyond self and community. Gergens arbeid har ført til enorm oppmerksomhet, priser og æresgrader både i U.S.A og Europa.

Phone
+1 610 566 1825
Website
www.swarthmore.edu/kenneth-gergen
Mail
kgergen1@swarthmore.edu

Ottar Ness

Professor at NTNU

My research, counselling and focus of education focuses on relational welfare and co-creating. The focus is on processes of recovery and community processes aiming at developing programs and policies that develop communities processes for social inclusion. I research, counsel and teach within family therapy, counselling, guidance, relational welfare, dialog and social constructionistic ideas and practice, philosophy of science, qualitative methods, action research and user involvement within research.

Ottar Ness is professor 2 within mental health work with the University of Sørøst- Norge and at Nord Universitet. In 2018 he is a guest professor in psychiatry with Yale programme for Recovery and community health, Yale University, USA.

NO//

Ottar Ness

Professor i rådgivningsvitenskap

Min forskning, veiledning og undervisning fokuserer på relasjonell velferd og samskaping. Spesielt på recoveryprosesser innen psykisk helse og rus, samt utvikling av politikker og programmer for å fremme utvikling og fellesskapsprosesser for sosial inkludering. Jeg forsker, veileder og underviser også innen familieterapi, rådgivning og veiledning, relasjonell velferd, dialogiske og sosialkonstruksjonistiske ideer og praksiser, vitenskapsfilosofi, kvalitative metoder, aksjonsforskningsmetodologi og brukerinvolvering i forskning.

Jeg er professor 2 i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge og ved Nord universitet.

I 2018 er jeg gjesteprofessor i psykiatri ved Yale Program for Recovery and Community Health, Yale Universtiy, USA

Phone
+4790125312
Address
Paviljong A 111, Dragvoll
Mail
ottar.ness@ntnu.no

Gro Emmertsen Lund

Gro Emmertsen Lund holds a Ph.D. from Twente University. She is a Taos Associate as well as a NO!SE-researcher and independent consultant, author and serial editor at The Danish Psychological Publisher. With inspiration from social Constructionism Gro works with strategic, cultural and practical change processes in municipalities, schools and educational institutions, psychiatry, daycare, healthcare and social organisations.   As author and co-serial editor Gro Emmertsen Lund has published the books; Relationsudvikling i skolen (2014), Kulturudvikling i skolen – hvordan? (2015) and Socialkonstruktionisme i organisationer – kort fortalt. You can read more about her work here, where you will find a publication list: www.groemmertsenlund.dk

Individual and relational thinking can create very different positions and processes of becoming for children and youth. So how can we prevent social exclusion by the way we think?

How the course of life evolves for at-risk youth is an important question regarding how we can enhance social mobility. Not only family background determines the course of life. The position of a child or a young person is also shaped in the hands of the school professionals, via ways of thinking, processes and communication. The research of Gro Emmertsen Lund shows that exclusionary processes spring from individual, problem, and deficit focused thinking. With inspiration from relational thinking it is possible to create inclusionary processes that positively enhance the processes of becoming of all children and youth. In this way more promising tracks for the future are formed and thereby paths to social mobility created. Therefore, it is urgently important that our educational institutions pay attention and make choices about what kind of thinking they (wish to) use.  

DK//

Gro Emmertsen Lund

Gro Emmertsen Lund er phd. fra Twente University, Taos Associate, NO!SE-forsker, selvstændig konsulent, forfatter og serieredaktør ved Dansk Psykologisk Forlag, Med inspiration fra socialkonstruktionisme arbejder Gro med strategi- , kultur – og praksisudvikling i kommuner, skoler, psykiatrien, dagtilbud, sundhedssektoren, m.m.  Gro har udgivet artikler og bøger, bl.a. Relationsudvikling i skolen (2014), Kulturudvikling i skolen – hvordan? (2015) og Socialkonstruktionisme i organisationer – kort fortalt. Du kan læse mere om Gro´s arbejde her, hvor du også finder hendes udgivelser: www.groemmertsenlund.dk

Individ- og relationstænkning skaber forskellige positioner og tilblivelsesmuligheder for børn og unge (Can we prevent social exclusion with the way we think?)

Hvordan unges livsbaner udfolder sig, er et vigtigt spørgsmål i forhold til, hvordan vi kan understøtte social mobilitet og mønsterbrydning. Gro Emmertsen Lund´s forskning viser, at der er en sammenhæng mellem forekomsten af eksklusionsprocesser i skolen og den tænkning, som anvendes på skolen (Individ-problem-fejl-og mangel-tænkning). Med inspiration fra relationstænkningen kan der udvikles inklusionsprocesser, hvor barnets/den unges tilblivelsesmuligheder understøttes – og så der lægges positive spor ud for fremtiden. Barnet/den unges position former sig i de professionelles praksis, dvs. af tænkning, processer og kommunikation. Derfor er det yderst vigtigt, at vores institutioner, dagtilbud og skoler er opmærksomme herpå og tager skarp stilling til hvilken tænkemåde, de vil basere praksis på.

Ingebjørg Mæland

Head of UngInvest AIB

Youth Invest: The Learning Journey of a School for Drop Outs (or as we like to call them, wonderful youth)

For over a decade my colleagues, my students, and I have worked together to create a school that could fulfill the needs of youth who did not find a congenial home in the local public schools. Drawing from resources in social constructionism, appreciative inquiry, and positive psychology, this school now captures the interest of educators far and wide. Our hope is to demonstrate why our students say, “All schools should be like this.”

—–

Ingebjørg Mæland uses Appreciative Inquiry (AI) and strength-based tools with young students in Norway with very good outcomes. Mæland is head of the the school UngInvest AIB (former Arbeidsinsituttet i Buskerud) for youth between age 16 and 24, and have worked with youth since late 1970.

Ingebjørg Mæland has a broad field of experience working with youth from late 1970, ranging from youth in the Criminal Justice system to Child and Adolescent Psychiatric services to Outreaching services for drug users, into consulting the District County office of Education on special needs education.

NO//

Ingebjørg Mæland

Leder av UngInvest AIB

UngInvest AIB: Utviklingsarbeidet som har ført oss frem til denne opplæringen for dropouts (eller som vi kaller dem; fantastisk ungdom).

I mer enn et tiår har jeg jobbet med mine kollegaer og elever for å skape en skole som møter behovene til de ungdommene som ikke kjenner seg hjemme i ordinær offentlig skole. Gjennom bruken av tankegodset og ressursene i sosialkonstruksjonisme, anerkjennende intervju/undersøkelser og positiv psykologi har vi skapt en skole som skaper nysgjerrighet både nasjonalt og internasjonalt. Vårt håp er å synliggjøre hvorfor våre elever sier at alle skoler skulle vært som denne.

Ingebjørg Mæland og hennes stab bruker anerkjennende intervju/undersøkelser og styrkebaserte verktøy på ungdom i Norge og oppnår gode resultater. Mæland er leder for UngInvest AIB (tidligere Arbeidsinstituttet i Buskerud) som tar imot ungdom i alderen 16-24 og har arbeidet med ungdom siden 70tallet.

Ingebjørg Mæland har bred erfaring fra barnevern, psykiatri, utekontakt og rusfeltet og har tidligere arbeidet med å tilrettelegge for dem med spesielle behov på fylkesnivå.

Phone
+4732261204
Website
www.aib.bfk.no/
Mail
ingebjorg.meland@bfk.no

Tim Fillip Steinsveen

Psychology student and former UngInvest AIB student

 

Ungdommene – den hemmelige og viktige ingrediensen for positive, viktige og framtidsrettede endringer i utdanningsløp. Keynote med psykologistudent Tim Fillip Steinsveen, om hans erfaringer med fleksible styrkebaserte læringsløp i videregående skole. Hvordan kan nye positive fortellinger om ungdommene endre bildene og forståelsen ungdommene har av seg selv, og hvordan kan de bidra til å endre ungdommens rolle i skole og samfunn?

Other contributors

Kristin Halvorsen

Styreleder i Kronprinsparets Fond og direktør i CICERO Senter for klimaforskning.

Solveig Helene Olsen

Prosjektansvarlig for kompetanse i Viken.

Jan-Helge Atterås

Fylkesutdanningsdirektør i Buskerud.